Regulamin Portalu

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki przyznawania dostępu i korzystania z Portalu ischool.com.pl znajdującego się pod adresem internetowym https://ischool.com.pl oraz zasady funkcjonowania Portalu.
 2. Postanowienia Regulaminu określają prawa i obowiązki Użytkowników Portalu.
 3. Każda osoba korzystająca z dostępu do Portalu (dalej: „Użytkownik”) wyraża bezwarunkową zgodę na treść Regulaminu.

§2 Definicje

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

 1. Regulamin - niniejszy dokument;
 2. Portal - aplikacja internetowa, znajdująca się pod adresem internetowym https://ischool.com.pl, która stanowi zestaw elementów wraz z zestawem usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników i innych podmiotów, które będą zainteresowane wszystkimi usługami oferowanymi przez Portal;
 3. Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Portal, którym jest ischool.com.pl;
 4. Użytkownik - osoba fizyczna, która przez akceptację regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do funkcji oferowanych przez Portal;
 5. Login - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Portalu, jaka została przez niego wybrana na etapie rejestracji Konta w Portalu;
 6. Konto - dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Nazwy użytkownika i hasła), miejsce w Portalu, za którego pośrednictwem Użytkownik wprowadza i zarządza danymi oraz innymi elementami związanymi z udziałem w Portalu i jego usługami;
 7. Abonament - opłacony dostęp do płatnych części stron lub aplikacji internetowych, znajdujących się pod adresem internetowym https://ischool.com.pl;
 8. Pomoc - usługi świadczone przez Administratora w formie określonej w dziale pomocy Portalu, w którym Użytkownik i inne osoby korzystające z Portalu mogą dowiedzieć się, w jaki sposób należy zrealizować określone działania, aby osiągnąć pożądane cele;

§3 Informacje ogólne

 1. Administrator udostępnia Portal wszystkim użytkownikom korzystającym z internetu.
 2. Właścicielem Portalu jest Administrator.
 3. Wszelkie uwagi, informacje i zapytania odnośnie Portalu mogą być kierowane do Administratora na adres email kontakt@ischool.com.pl.
 4. Tylko zarejestrowany Użytkownik może w pełni korzystać z usług, jakie świadczy Portal.
 5. Korzystanie z płatnych usług Portalu uzależnione jest od wniesienia przez Użytkownika opłaty. Informacje o opłatach są dostępne w cenniku Portalu oraz po zalogowaniu do Portalu, w dziale Moje konto/Abonament.
 6. Opłaty za korzystanie z Portalu mogą być zniesione częściowo lub całkowicie w trakcie trwania promocji. Informacje o promocjach są umieszczane na łamach Portalu i w cenniku.
 7. Uczestnictwo w Portalu jest dobrowolne.

§4 Usługi oferowane przez Portal

 1. Zakres dostępu i sposób świadczenia poszczególnych usług Portalu - zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości - może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora.
 2. Administrator będzie na bieżąco informował na łamach Portalu o każdej zmianie zakresu usług.

§5 Zasady korzystania z Portalu

 1. Użytkownik jest uznany za w pełni zarejestrowanego, jeśli poda wszystkie konieczne dane, wykona aktywację konta oraz zaakceptuje niniejszy Regulamin.
 2. Tylko zarejestrowany Użytkownik Portalu może korzystać z usług, jakie świadczy Portal, w tym w szczególności używać elementów, które udostępnił Administrator.
 3. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników w Portalu treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc.
 4. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady etykiety.
 5. Użytkownik nie ma obowiązku aktualizować żadnych danych składających się na jego Profil ischool.com.pl.

§6 Rejestracja na Portalu

 1. Użytkownikiem Portalu może zostać każda osoba, która wykona poprawnie procedurę rejestracji, zaakceptuje niniejszy regulamin logując się do Portalu.
 2. Użytkownik dokonując rejestracji podaje wymagane informacje identyfikacyjne oraz adres email, na który wysyłany jest link aktywujący konto.
 3. Rejestracja na Portalu umożliwia Użytkownikowi bezpłatne korzystanie z Portalu do czasu wprowadzenia opłat wykazanych w cenniku.
 4. Każdy Użytkownik na podstawie jednego adresu email może rejestrować tylko jedno konto na Portalu. Login i email są unikalne względem korzystania z Portalu. Użytkownik nie może zmienić Loginu, pod którym się zarejestrował.
 5. Warunkiem korzystania z Portalu jest akceptacja niniejszego Regulaminu poprzez zalogowanie się do Portalu oraz aktywację Konta na podstawie linku wysyłanego na podany adres email konta pocztowego.
 6. Aktywacja konta jest dobrowolna i nie zmierza do konieczności realizacji opłaty.
 7. Poprzez realizację procedury rejestracji oraz aktywacji Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż:
  1. spełnia wszystkie przewidziane w Regulaminie warunki do otrzymania statusu Użytkownika Portalu;
  2. zapoznał się z wymaganiami technicznymi, których spełnienie jest konieczne, aby bezproblemowo korzystać z usług Portalu;
  3. zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu, a zgoda ta jest potwierdzana przez każde skorzystanie przez niego z usług Portalu;
  4. wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora przez system Wiadomości Wewnętrznych oraz na adres email, którym posłużył się przy rejestracji na Portalu.
 8. Osoba niepełnoletnia może dokonać pełnej Rejestracji tylko wtedy, gdy prześle na pocztowy adres Administratora zgodę swoich przedstawicieli ustawowych na akceptację niniejszego Regulaminu.
 9. Po poprawnie przeprowadzonej rejestracji, Użytkownik otrzymuje na wcześniej podany adres email wiadomość za pomocą, której może dokonać aktywacji Konta. Konta nieaktywne dłużej niż 14 dni zostają automatycznie usunięte.

§7 Sposoby płatności

 1. Warunkiem korzystania przez Użytkownika z płatnych części stron lub aplikacji internetowych Portalu na czas dłuższy niż bezpłatny okres testowy jest realizacja płatności w formie abonamentów wyszczególnionych na stronie głównej Portalu oraz po zalogowaniu w cenniku.
 2. W przypadku realizacji płatności przez Użytkownika, który wykorzystał bezpłatny okres testowy, aktywacja usługi następuje po otrzymaniu potwierdzenia w systemie płatności Administratora. Nie wystawiamy rachunków ani faktur za dokonane płatności.
 3. Dane dotyczące realizacji płatności i czasu trwania usługi znajdują się po zalogowaniu do Portalu w dziale Moje konto/Abonamenty, konta Użytkownika.
 4. Okres świadczenia usługi liczony jest z dokładnością od daty aktywacji usługi do daty jej zakończenia.
 5. Realizacja płatności odbywa się za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24 - PayPro S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań.

§8 Rezygnacja z usług, zablokowanie konta oraz usunięcie konta

 1. Użytkownik może w dowolnym czasie samodzielnie usunąć konto oraz wszelkie wprowadzone przez niego dane przechodząc do działu Moje konto/Usuń konto. Po wykonaniu tej czynności wszelkie wprowadzone dane zostają usunięte, a konto użytkownika zostaje skasowane.
 2. Konto może zostać zablokowane lub usunięte przez Administratora bez jakichkolwiek uprzedzeń, co spowoduje brak możliwości korzystania z usług Portalu, jeżeli Administrator stwierdzi, iż:
  1. Użytkownik złamał postanowienia regulaminu lub istnieje podejrzenie, że swoimi czynnościami zdaje się łamać (do czasu wyjaśnienia) postanowienia Regulaminu;
  2. Użytkownik podejmuje inne działania, które są uznane za szkodliwe dla Administratora, w szczególności gdy:
   1. Login (nazwa Użytkownika) jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodnym z dobrymi obyczajami;
   2. Użytkownik używa wulgaryzmów w obrębie Portalu, w korespondencji kierowanej do Użytkowników lub do Administratora;
   3. Portal jest wykorzystywany do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;
   4. Użytkownik bez wiedzy Administratora użyje dostępnych mechanizmów z przeznaczeniem na niepożądane akcje reklamowe w obrębie Portalu;
   5. Portal wykorzystywany będzie niezgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem, albo z dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet.
 3. Administrator może odblokować Konto według własnego uznania, po skonsultowaniu z Użytkownikiem przyczyn blokady oraz pod warunkiem, że Użytkownik zapewni Administratora o przestrzeganiu niniejszego Regulaminu.
 4. Użytkownik, którego Konto zostało zawieszone lub usunięte nie może się ponownie zarejestrować pod tym samym Loginem bez uprzedniej zgody Administratora.

§9 Zapewnienia, zastrzeżenia i odpowiedzialność

 1. Administrator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować poufność danych, które zostały wprowadzone przez Użytkownika do Portalu.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu usuwania nieprawidłowości technicznych w funkcjonowaniu usług Portalu. Administrator może dokonywać także zmian technicznych Konta w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Portalu.
 3. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania do Portalu nowych rozwiązań funkcjonalnych i technicznych, które mogą się okazać odpowiednie ze względu na techniczne uwarunkowania Portalu.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do wyłączenia stron Portalu bez podawania przyczyn takiego działania.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich elementów Portalu do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Portalu w celu dodania nowych usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 7. Administrator nie odpowiada w żaden sposób w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za wszelkie informacje zawarte w Portalu lub otrzymane za jego pośrednictwem.
 8. Administrator nie ponosi też odpowiedzialności za:
  1. skutki wynikające z wejścia w posiadanie hasła Użytkownika przez osoby trzecie;
  2. zawartość innych stron internetowych, które są połączone z Portalem za pomocą odnośników (linków);
  3. szkody wynikłe z nieprawidłowego korzystania przez Użytkownika z Portalu;
  4. problemy w funkcjonowaniu Portalu, które nastąpiły wskutek nieprzewidzianych przez Administratora zdarzeń, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu Portalu związanych z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez podmioty trzecie;
  5. korzystanie z Portalu przez Użytkowników niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  6. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu, dysfunkcją sieci Internet lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora;
  7. błędy lub pomyłki w Portalu lub treściach publikowanych na jego łamach.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, bez podawania przyczyny.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa.

§11 Obowiązywanie Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania i wiąże w tej wersji do dnia jego zmiany lub odwołania.

Szczecin, dnia 11.10.2022 r.

© Copyright 2012 setiphu.pl
Portal interaktywnych narzędzi dla szkół